Tayek Ek Rangsei (V.)

NO  
Location Ta Yaek
PDC 11-496